Rabate Holder Program SC

REGULAMIN PROGRAMU POSIADACZA RABATU STREFA CELU

program obowiązuje od dnia 01.06.2017r

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie posiadacza rabatu w sklepie Strefa Celu, zwanego dalej „Programem”.
 2. Organizatorem oraz administratorem Programu jest firma Jammas sp. z o.o., z siedzibą ul. Cyklamenów 9a, 04-798 Warszawa.
 3. Regulamin obowiązuje Uczestników oraz Organizatora od chwili ogłoszenia Programu.
 4. Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która w sklepie Strefa Celu zakupiła co najmniej jedną jednostkę broni palnej.
 5. Uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osoby trzecie. 
 6. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zasady funkcjonowania Programu

 1. W celu przystąpienia do Programu należy wypełnić Formularz przystąpienia do programu posiadacza rabatu Strefa Celu, dostępny w sklepie stacjonarnym Strefa Celu.
 2. Wypełnienie i podpisanie Formularza oznacza, że Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz wyraził zgodę na jego postanowienia.
 3. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest otrzymanie legitymacji posiadacza rabatu. Każda legitymacja posiada unikatowy, trzynastocyfrowy numer i stanowi indywidualną własność Uczestnika Programu.
 4. Właścicielowi legitymacji posiadacza rabatu przysługuje prawo zakupu z 10% rabatem akcesoriów i osprzętu do broni wymienionej w Legitymacji (zakupionej w sklepie Strefa Celu) oraz prawo zakupu z 5% rabatem amunicji o kalibrze zgodnym z kalibrem broni wymienionej w Legitymacji.
 5. Żadne obniżki, przeceny, udzielane rabaty lub inne oferty promocyjne , nie podlegają łączeniu z rabatem udzielanym w ramach Programu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zastosowania innej wysokości rabatów, jak również innych form promocji niż rabaty cenowe dla Uczestników, jednak wyłącznie na ich korzyść.
 7. Program rabatowy obejmuje ofertę sklepu StrefaCelu z wyłączeniem broni palnej.

3. Formularz przystąpienia do Programu

 1. Formularz przystąpienia do Programu dostępny jest w sklepie stacjonarnym Strefa Celu dla klientów, którzy dokonali w Sklepie zakupu minimum jednej jednostki broni palnej.
 2. Wypełnienie i złożenie podpisanego Formularza jest warunkiem przystąpienia do udziału w Programie. Klient Zobowiązany jest do wpisania swojego imienia i nazwiska oraz co najmniej jednej danej teleadresowej: adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail. Złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza przystąpienia do Programu stanowi jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w Programie.
 3. Formularz przystąpienia do Programu złożyć może także osoba, która dokonała w Sklepie zakupu minimum jednej jednostki broni palnej przed datą ogłoszenia Programu

4. Legitymacja posiadacza rabatu Strefa Celu

 1. Legitymacja posiadacza rabatu Strefa Celu zwana dalej Legitymacją, wydawana jest po wypełnieniu i złożeniu podpisanego Formularza przystąpienia do Programu w sklepie stacjonarnym Strefa Celu.
 2. Legitymacja jest książeczką przypominającą w formie legitymację posiadacza broni i zawiera dane identyfikacyjne właściciela oraz tabelę z wyszczególnionymi jednostkami broni palnej zakupionymi w sklepie Strefa Celu.
 3. Okazanie legitymacji podczas dokonywania zakupów w sklepie stacjonarnym lub podanie jej numeru przy składaniu zamówień w sklepie internetowym strefacelu.pl jest warunkiem uzyskania rabatu przewidzianego Programem.
 4. Legitymacja ważna jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Właścicielem Legitymacji od momentu jej wydania staje się uczestnik Programu.
 6. W przypadku utraty Legitymacji, Uczestnik proszony jest o powiadomienie o zdarzeniu Organizatora telefonicznie lub mailowo, ewentualnie w sklepie Strefa Celu.

5. Zwroty i reklamacje towaru

 1. Reklamacje produktów zakupionych  z użyciem Legitymacji w ramach poszczególnych ofert podlegają takiej samej procedurze reklamacyjnej,jak każdy inny towar zakupiony w sklepie.

6. Zakończenie uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnik Programu może w dowolnym momencie złożyć rezygnację z udostępnienia danych osobowych Organizatorowi, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.
 2. Zakończenie uczestnictwa w Programie nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od doręczenia rezygnacji Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie w sposób zgodny z udostępnionymi w formularzu przystąpienia danymi kontaktowymi. 

7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników biorących udział w Programie w celu niezbędnym do realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie oraz posiadania Legitymacji, wyłącznie w zakresie podanym przez Uczestnika Programu w Formularzu przystąpienia do Programu.
 3. Organizator zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów.
 4. Uczestnik poprzez złożenie formularza przystąpienia do Programu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie wskazanym poniżej.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Uczestnicy mogą dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Organizatora.
 6. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji uczestnika Programu oraz realizacji uprawnień wynikających z Legitymacji zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Uczestników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 8. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika.

8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w sklepie Strefa Celu i na stronie internetowej strefacelu.pl
 3. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, sklepie stacjonarnym i internetowym Strefa Celu, oraz jako zawartość legitymacji posiadacza rabatu.
 4. Wszelka korespondencja związana z Programem powinna być kierowana na adres: Jammas Sp. z o.o., ul. Cyklamenów 9a, 04-798 Warszawa, z dopiskiem „Program posiadacza rabatu Strefa Celu” lub na adres e-mail: strefacelu@jammas.pl w tytule „Program posiadacza rabatu Strefa Celu ".
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014.121. t.j. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2017r, a wszystkie jego zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich ogłoszenia.

 Zarząd Jammas sp. z o.o.

 • WileyX
 • Phalanx Defense Systems
 • Daniel Defense
 • HS PRODUKT
 • Meprolight Ltd.
 • Ceska Zbrojovka
 • BCM
 • Double-Alpha Academy BV
 • ESS
 • Sig Sauer
 • 5.11 Tactical
 • Riton Optics
 • Beretta
 • S&B
 • Armsan
 • GECO
 • BUL LTD.
 • Stil Crin Accessori per Pulizia, Armi
 • SPS
 • IMI Defense LTD.
 • Breda
 • Koncern Kałasznikowa
 • MSA
 • Smith&Wesson
 • Cobalt Kinetics
 • Glock